Nyomtatás

Őrzés-védés, porta szolgálat

Írta: Szarvas Gábor. Beküldve: Pályázat


Beszerzés tárgya:

A szolgálat alapvető feladata az Ajánlatkérő használatában álló és használatán kívüli objektumok vagyonvédelmi szolgáltatásának megszervezése és működtetése, vagyonőri tevékenység ellátása, valamint az épületek, az épületekhez tartozó területen tárolt vagy beépített értékek, vagyontárgyak őrzése, illetve rendkívüli esemény bekövetkezte esetén a szakhatóságok értesítése, és közreműködés a hatósági eljárás során. Az ellátandó tevékenység időigénye heti 5461 óra, az opcióval (opció: heti 712 óra) együtt. Az intézmény alapterülete 320 000 m2, parkolóhelyek száma 450 db.
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig ajánlati biztosítékot kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 54. § (2) bek.-ben meghatározott valamely módon. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel bocsátja rendelkezésre, úgy a biztosíték összegét Ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10044001-00333135-00000000 bankszámlájára kell átutalni „ajánlati biztosíték - őrzés-védés" közlemény feltüntetése mellett. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy ezen biztosíték érvényesítéséhez szükséges - adott esetben eredeti (eredeti dokumentumot abban az esetben szükséges benyújtani, ha a biztosítékot kizárólag az eredeti dokumentum birtokában áll módjában az Ajánlatkérőnek érvényesíteni) - dokumentumot köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege 2 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírásokat egyebekben a Kbt. 54. § tartalmazza.
A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjában foglaltakra. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is).
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Ajánlattétel helye: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (2)-(3)]
Ajánlattételi határidő: Ld. a IV.2.2) pontban foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
III.2.2.) ponthoz tartozó további előírások:
A szerződés megkötésétől számított 3. hónapot követő hónap első napján lép hatályba.
Szerződéskötési feltételek: MSZ 28001:2008 szabvány alapján működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer, MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerint működtetett információbiztonsági rendszer, MSZ EN ISO 9001:2014 szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszer, MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer, az NMHH által kiadott URH rádiók használatára vonatkozó hatályos frekvenciaengedély megléte.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, és összeegyeztethetőnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.